PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Organizator nagradne igre je Rutar Marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra traja od 26. 9. 2019 do 24. 11. 2019 do 23:59 ure v velecentrih Rutar Ljubljana in Rutar Maribor. Podrobne informacije o poteku nagradne igre se nahajajo na spletni strani organizatorja nagradne igre (rutar.com).

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter njihovim ožjim družinskim članom. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE, POTEK IN PRAVILA NAGRADNE IGRE
Sodelujoči izpolnijo kuponček, ki ga prejmejo v poslovalnicah Rutar, z zahtevanimi podatki (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka, datum rojstva in elektronski naslov) ter ga oddajo v škatlo z napisom »nagradna igra« v poslovalnici Rutar v času trajanja nagradne igre od 26. 9.
2019 do 24. 11. 2019. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju, ki jih izvaja podjetje Rutar marketing d.o.o.
Posredovanje teh podatkov tretjim osebam ni dovoljeno. Izmed vseh udeležencev, ki bodo veljavno sodelovali v nagradni igri, bomo izžrebali 55 nagrajencev, in sicer 5 nagrajencev, ki bodo prejeli dobropis v vrednosti 1.000 € za nakup pohištva in 50 nagrajencev, ki bodo prejeli dobropis v vrednosti 100 € za nakup pohištva. Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Izjavo o varstvu podatkov, objavljeno na https://www.rutar.com/sl/informacije/varstvo-podatkov/ in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

5. NAGRADE
5 x dobropis v vrednosti 1.000 € za nakup pohištva 50 x dobropis v vrednosti 100 € za nakup pohištva Nagrada ni prenosljiva na druge osebe in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago. V kolikor nagrade zmagovalcu ne bo mogoče podeliti, nagrada ostane nepodeljena. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado.

NAGRAJENCI

Dobropis v vrednosti 1.000 € za nakup pohištva prejmejo:

1 x Marino Medeot
1 x Nastja Bratoš
1 x Tomaž Gale
1 x Marjan Mojzer
1 x Majda Heinrich

Dobropis v vrednosti 100 € za nakup pohištva prejmejo:

1 x Amor Kučević
1 x Dinn Mujetić
1 x Povalej Irena
1 x Viktor Babič
1 x Sabina Upelj
1 x Jadranka Korsika Mrak
1 x Stefan Bujagić
1 x Mirja Mrovlje
1 x Jovo Simić
1 x Valerija Dobrijevič

1 x Martina Konič
1 x Darja Škopelja
1 x Radovan Stanišić
1 x Simon Švab
1 x Monika Kralj
1 x Ignacij Pavel Zidar
1 x Marko Mlinar
1 x Martin Krizanič
1 x Janja Teršek
1 x Azra Garibović

1 x Tanja Mlakar Lisac
1 x Katarina Skubec Moćić
1 x Peter Globočnik
1 x Lejla Kučević
1 x Tomaž Štern
1 x Aleš Frank
1 x Laura Zajdela
1 x Aleksander Planinc
1 x Janez Soršek
1 x Nadan Sevnik

1 x Jelka Zorko
1 x Lea Kovač
1 x Božidar Virtič
1 x Petra Petrica Dremelj
1 x Tatjana Medved
1 x Aljoša Šlebir
1 x Majda Mirosavljević
1 x Boris Šuber
1 x Mojca Boltežar
1 x Jožica Gamse

1 x Peter Baggia
1 x Zvonka Mesarič
1 x Igor Vojinovič
1 x Irena Horvat
1 x Aleksandar Kostovski
1 x Laura Pevc
1 x Monika Bogataj
1 x Bojan Burkelc
1 x Irena Zadnikar
1 x Veronika Beti

6. IZBOR NAGRAJENCA IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENCIH

Nagrajenec bo izžreban 27. 11. 2019. Ime in priimek ter nagrada, ki jo je posamezni nagrajenec prejel, bodo objavljeni na spletni strani www.rutar.com ali njeni podstrani ter na uradnem Facebook profilu Rutar Slovenija (www.facebook.com/RutarSlovenija/). Nagrajenec bo o prejeti nagradi
obveščen po elektronski pošti. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovi podatki (ime, priimek) in prejeta nagrada javno objavijo na spletni strani/FB profilu Rutar Slovenija. Žreb nagradne igre bo izveden na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije. Komisija bo o poteku nagradne igre in nagrajencih sestavila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

7. ŽREBANJE NAGRAD
Organizator bo pri žrebanju upošteval vse udeležence, ki se bodo veljavno prijavili k sodelovanju v nagradni igri do dne 24. 11. 2019 do 23:59 ure. Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede med vsemi udeleženci, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:
• datum in kraj žrebanja,
• prisotne osebe (člani komisije),
• rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek ter točen naslov nagrajenca in
• vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.
Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre. Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje in rezultati so dokončni, nanje ni možna pritožba.

8. PREVZEM NAGRADE
Nagrajenci bodo do nagrad upravičeni, če bodo po prejemu obvestila o nagradi (preko elektronskega naslova in/ali telefonskega klica), na poziv organizatorja v pisni obliki sporočili zahtevane osebne podatke, vključno z davčno številko in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku 15 dni po končanju nagradne igre – izžrebanec izgubi pravico do nagrade. Nagrajenci so se dolžni udeležiti morebitne javne podelitve glavne nagrade in drugih promocijskih aktivnosti organizatorja, v kolikor se organizator za to odloči.

9. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
• kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica zlorabe nagradne igre in zlorabe sistema za izvedbo nagradne igre nasproti sodelujočim v nagradni     igri in kateremukoli tretjemu,
• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
• za nedelovanje spletne strani www.rutar.com ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.
• Posledice, ki bi nastale pri koriščenju nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanimi s sodelovanjem v nagradni igri (npr. izključitvijo iz nagradne igre v skladu s temi pogoji, neizvedbe nagradne igre iz kakršnihkoli razlogov …).

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka, datum rojstva in elektronski naslov) do preklica, za namene vzpostavitve stika, zagotavljanja storitev, obveščanja o novostih in ponudbah, neposrednega trženja, segmentacije potrošnikov, analiz in raziskav. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu podatkov. Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Sodelujoči ima kadar koli pravico do dostopa podatkov, pravico zahtevati popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov ter podati ugovor. Zahtevo za uveljavljanje omejenih pravic in vprašanja glede obdelave osebnih podatkov lahko sodelujoči pošlje pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov preko elektronske pošte na naslov varstvo-podatkov@rutar.com, Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili nagradne igre.

11. OSTALE DOLOČBE
Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja rokov določenih v teh pogojih (kar ima lahko za posledico zamik poteka nagradne igre), o čimer bo sodelujoče predhodno obvestil na spletni strani. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na svoji spletni/Facebook strani na Časovnici in v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 26. 9. 2019.
Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 24. 9. 2019
Rutar marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana

RUTAR SM nagradna igra –PRAVILNIK

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je Rutar Marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 27. 9. 2019 do 7. 10. 2019 do 23:59 ure v velecentrih Rutar Ljubljana. Podrobne informacije o poteku nagradne igre se nahajajo na spletni strani organizatorja nagradne igre (rutar.com).

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od18 let. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter neprevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter njihovim ožjim družinskim članom. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE, POTEK IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sodelujoči obiščejo prenovljeno poslovalnico Rutar v Ljubljani, tam fotografirajo izdelek, ki jim je všeč in fotografijo objavijo na svojem poljubnem družbenem omrežju (Facebook ALI Instagram). Objavo morajo nujno označiti z #rutarwishlist in @RutarSlovenija.

Vse ustrezno označene objave bodo sodelovale v žrebu, ki bo 7.10. 2019.  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju, ki jih izvaja podjetje Rutar marketing d.o.o. Posredovanje teh podatkov tretjim osebam ni dovoljeno. Izmed vseh udeležencev, ki bodo veljavno sodelovali v nagradni igri, bomo izžrebali nagrade v skupni vrednosti 1.000 €. (Nagrajenci se žrebajo vse dokler se nagradni sklad popolnoma ne razdeli)

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Izjavo o varstvu podatkov, objavljeno na https://www.rutar.com/sl/informacije/varstvo-podatkov/ in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

5. NAGRADE

Praktične nagrade po izbiri sodelujočih do skupne vrednosti 1.000 €. Nagrada ni prenosljiva na druge osebe in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago. V kolikor nagrade zmagovalcu ne bo mogoče podeliti, nagrada ostane nepodeljena. Akontacijo dohodnine krije organizator.

Nagrajenci so:

Instagram – louiseomurphy

Facebook – Tatjana Ponikvar, Anica Ani, Primož Kos, Ljubica Donko, Milan Mile.

6. IZBOR NAGRAJENCA IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENCIH

Nagrajenci bodo izžrebani 7. 10. 2019. Ime in priimek ter nagrada, ki jo je posamezni nagrajenec prejel, bodo objavljeni na spletni strani www.rutar.com ali njeni podstrani ter na uradnem Facebook profilu Rutar Slovenija (www.facebook.com/RutarSlovenija/). Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen preko izbranega social media kanala. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovi podatki (ime, priimek) in prejeta nagrada javno objavijo na spletni strani/FB profilu Rutar Slovenija. Žreb nagradne igre bo izveden na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije. Komisija bo o poteku nagradne igre in nagrajencih sestavila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

7. ŽREBANJE NAGRAD

Organizator bo pri žrebanju upošteval vse udeležence, ki se bodo veljavno prijavili k sodelovanju v nagradni igri do dne 06. 10. 2019 do 23:59 ure. Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede med vsemi udeleženci, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • datum in kraj žrebanja,
 • prisotne osebe (člani komisije),
 • rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek ter točen naslov nagrajenca in
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre. Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje in rezultati so dokončni, nanje ni možna pritožba.

8. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo do nagrad upravičeni, če bodo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v pisni obliki sporočili zahtevane osebne podatke, vključno z davčno številko in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku 15 dni po končanju nagradne igre – izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Nagrajenci so se dolžni udeležiti morebitne javne podelitve glavne nagrade in drugih promocijskih aktivnosti organizatorja, v kolikor se organizator za to odloči.

9. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica zlorabe nagradne igre in zlorabe sistema za izvedbo nagradne igre nasproti sodelujočim v nagradni igri in kateremukoli tretjemu,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. za nedelovanje spletne strani www.rutar.com ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.
 • Posledice, ki bi nastale pri koriščenju nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanimi s sodelovanjem v nagradni igri (npr. izključitvijo iz nagradne igre v skladu s temi pogoji, neizvedbe nagradne igre iz kakršnihkoli razlogov …).

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka, datum rojstva in elektronski naslov) do preklica, za namene vzpostavitve stika, zagotavljanja storitev, obveščanja o novostih in ponudbah, neposrednega trženja, segmentacije potrošnikov, analiz in raziskav. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu podatkov. Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Sodelujoči ima kadar koli pravico do dostopa podatkov, pravico zahtevati popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov ter podati ugovor. Zahtevo za uveljavljanje omejenih pravic in vprašanja glede obdelave osebnih podatkov lahko sodelujoči pošlje pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov preko elektronske pošte na naslov varstvo-podatkov@rutar.com, Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili nagradne igre.

11. OSTALE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja rokov določenih v teh pogojih (kar ima lahko za posledico zamik poteka nagradne igre), o čimer bo sodelujoče predhodno obvestil na spletni strani. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na svoji spletni/Facebook strani na Časovnici in v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 26. 9. 2019.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 25. 9. 2019

Rutar marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana

RUTAR SM FACEBOOK NAGRADNA IGRA –PRAVILNIK

PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre je Rutar Marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra traja od 26. 9. 2019 do 7. 10. 2019 do 23:59 ure na Facebook in Instagram profilu Rutar Slovenija. Podrobne informacije o poteku nagradne igre se nahajajo na spletni strani organizatorja nagradne igre (rutar.com).

3. SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od18 let. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter neprevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 18 let. V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter njihovim ožjim družinskim članom. Vsi udeleženci, ki pristopijo k nagradni igri, sprejemajo te splošne pogoje, so z njimi seznanjeni in se z njimi s pristopom k nagradni igri v celoti strinjajo. Nakup izdelkov ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. POGOJI ZA SODELOVANJE, POTEK IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

Sodelujoči komentirajo Facebook/Instagram objavo, kjer nam zaupajo, kaj si želijo. Med vsemi komentarji bomo 7.10. 2019 izžrebali tri nagrajence, ki prejmajo Rutar bone v vrednosti 40 EUR. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegove osebne podatke hrani, obdeluje in uporablja pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju, ki jih izvaja podjetje Rutar marketing d.o.o. Posredovanje teh podatkov tretjim osebam ni dovoljeno.

Vsi osebni podatki so varovani v skladu z Izjavo o varstvu podatkov, objavljeno na https://www.rutar.com/sl/informacije/varstvo-podatkov/ in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

5. NAGRADE

3 x darilni boni Rutar v vrednosti 40 EUR.  Nagrada ni prenosljiva na druge osebe in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo blago. V kolikor nagrade zmagovalcu ne bo mogoče podeliti, nagrada ostane nepodeljena. Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre, ki zagotovi nagrado.

6. IZBOR NAGRAJENCA IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENCIH

Nagrajenci bodo izžrebani 7. 10. 2019. Ime in priimek nagrajencev bodo objavljeni na spletni strani www.rutar.com ali njeni podstrani ter na uradnem Facebook profilu Rutar Slovenija (www.facebook.com/RutarSlovenija/). Nagrajenec bo o prejeti nagradi obveščen preko izbranega social media kanala. S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovi podatki (ime, priimek) in prejeta nagrada javno objavijo na spletni strani/FB profilu Rutar Slovenija. Žreb nagradne igre bo izveden na naslovu organizatorja pod nadzorom komisije. Komisija bo o poteku nagradne igre in nagrajencih sestavila zapisnik, ki se bo hranil leto dni na naslovu organizatorja. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije.

7. ŽREBANJE NAGRAD

Organizator bo pri žrebanju upošteval vse udeležence, ki se bodo veljavno prijavili k sodelovanju v nagradni igri do dne 06. 10. 2019 do 23:59 ure. Žrebanje nagrad opravi in nadzoruje tričlanska komisija, ki jo imenuje organizator. Komisijo sestavljajo vodja komisije in dva člana. Žrebanje se izvede med vsemi udeleženci, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje. Komisija o poteku žrebanja vodi zapisnik, v katerega se vpiše:

 • datum in kraj žrebanja,
 • prisotne osebe (člani komisije),
 • rezultate žrebanja: (i) nagrado, (ii) ime in priimek ter točen naslov nagrajenca in
 • vse druge pomembne podatke o poteku žrebanja.

Zapisnik žrebanja se izdela v enem izvodu in se hrani pri organizatorju nagradne igre. Žrebanje ni javno. Pred začetkom žrebanja vodja komisije vse prisotne seznani z namenom nagradne igre in načinom žrebanja nagrad. Žrebanje in rezultati so dokončni, nanje ni možna pritožba.

8. PREVZEM NAGRADE

Nagrajenci bodo do nagrad upravičeni, če bodo po prejemu obvestila o nagradi na poziv organizatorja v pisni obliki sporočili zahtevane osebne podatke, vključno z davčno številko in izpolnil morebitne druge zahteve organizatorja v skladu s temi pogoji. V kolikor nagrajenec ne navede oz. ne posreduje svojih podatkov oz. jih navede nepopolno ali nepravilno ali v kolikor nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu izročiti nagrade ali v kolikor se ugotovi, da nagrajenec ni izpolnjeval pogojev za sodelovanje v nagradni igri in/ali da je kršil te pogoje ali v kolikor nagrajenec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji – vse to najkasneje v roku 15 dni po končanju nagradne igre – izžrebanec izgubi pravico do nagrade.

Nagrajenci so se dolžni udeležiti morebitne javne podelitve glavne nagrade in drugih promocijskih aktivnosti organizatorja, v kolikor se organizator za to odloči.

9. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi utegnile nastopiti kot posledica zlorabe nagradne igre in zlorabe sistema za izvedbo nagradne igre nasproti sodelujočim v nagradni igri in kateremukoli tretjemu,
 • kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Za nedelovanje spletne strani www.rutar.com ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.
 • Posledice, ki bi nastale pri koriščenju nagrade.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Sodelujoči v nagradni igri se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja povezanimi s sodelovanjem v nagradni igri (npr. izključitvijo iz nagradne igre v skladu s temi pogoji, neizvedbe nagradne igre iz kakršnihkoli razlogov …).

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV:

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke. Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da organizator hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca (ime in priimek, polni naslov, kontaktna telefonska številka, datum rojstva in elektronski naslov) do preklica, za namene vzpostavitve stika, zagotavljanja storitev, obveščanja o novostih in ponudbah, neposrednega trženja, segmentacije potrošnikov, analiz in raziskav. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu podatkov. Organizator bo osebne podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelovanje v nagradni igri je prostovoljno. Sodelujoči ima kadar koli pravico do dostopa podatkov, pravico zahtevati popravek, izbris, omejitev obdelave, prenosljivost podatkov ter podati ugovor. Zahtevo za uveljavljanje omejenih pravic in vprašanja glede obdelave osebnih podatkov lahko sodelujoči pošlje pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov preko elektronske pošte na naslov varstvo-podatkov@rutar.com,

Udeleženci nagradne igre potrjujejo, da so s temi Pravili seznanjeni, jih sprejemajo ter da so posredovali resnične podatke in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s Pravili nagradne igre.

11. OSTALE DOLOČBE

Organizator si pridružuje pravico do podaljšanja rokov določenih v teh pogojih (kar ima lahko za posledico zamik poteka nagradne igre), o čimer bo sodelujoče predhodno obvestil na spletni strani. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh Pravil bo udeležence obvestil z objavo na svoji spletni/Facebook strani na Časovnici in v zapiskih, kjer so navedena pravila nagradne igre.

Ta pravila začnejo veljati 26. 9. 2019.

Datum objave pogojev sodelovanja v nagradni igri: 25. 9. 2019

Rutar marketing d.o.o., Premrlova ulica 14, 1000 Ljubljana